office@sastipen.ro (+4) 021.456.03.21

 • ro
 • en
 • ri

Centre Comunitare de Resurse

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007– 2013
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă"
Numărul de identificare: POSDRU/83/5.2/S/55695

PROIECT: „Centre Comunitare de Resurse: Instrumente strategice în procesul de îmbunătăţire a situaţiei grupurilor vulnerabile din mediul rural"

Vizitați website-ul proiectului la următoarea adresă: www.ccr-sastipen.ro

Rezumatul proiectului

 1. Scurtă descriere
  Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea accesului pe piaţa muncii, în activităţi non-agricole, a persoanelor care trăiesc în mediul rural, cu focalizare pe grupurile de romi, prin îmbunătăţirea calităţii resurselor umane şi prin furnizarea de servicii de sprijin integrate.

Obiectivele specifice:

 1. Crearea de Centre Comunitare de Resurse (CCR), ca furnizoare de servicii de sprijin integrate în comunităţile rurale;
 2. Valorificarea potenţialului antreprenorial şi dezvoltarea competenţelor specifice pentru persoanele din mediul rural, cu focalizare pe romi;
 3. Crearea unei reţele a Centrelor Comunitare de Resurse în vederea promovării, susţinerii şi dezvoltării, la nivel local/ regional/ naţional, a acestui model de stimulare a ocupării în mediul rural.

Proiectul va dezvolta un instrument viabil şi inovativ, care să asigure o abordare integrată a serviciilor oferite populaţiei din mediul rural ca modalitate a creşterii oportunităţilor de ocupare în activităţi non-agricole, înscriindu-se pe DMI 5.2.

CCR vor fi înfiinţate în parteneriat cu autorităţile locale şi vor asigura două tipuri de servicii:

1. Consiliere individualizată, programe de formare şi asistenţă pentru începerea unei activităţi antreprenoriale, orientare pe piaţa muncii etc.
2. Servicii integrate (consiliere medicală, socială şi educaţională) care să contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate şi la creşterea motivării pentru participare activă pe piaţa muncii.

Ȋmbunătăţirea calităţii resurselor umane din comunităţile rurale se va face pe trei niveluri:

1. Un program de mentorat şi formare profesională pentru crearea unor persoane resursă în comunitate (mediatori sanitari, mediatori şcolari, asistenţi comunitari, facilitatori comunitari);
2. Un program de consiliere educaţională, medicală şi socială, formare şi orientare pe piaţa muncii pentru beneficiarii finali ai proiectului;
3. Un program de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale de care să beneficieze persoanele inactive şi persoanele care trăiesc din agricultura de subzistenţă din mediul rural.

 1. Grup ţintă
  Proiectul se adresează tuturor membrilor comunităţilor rurale, dar acordând o atenţie deosebită implicării romilor în activităţile proiectului, în vederea creşterii participării lor pe piaţa muncii, dat fiind faptul că aceştia prezintă un risc ridicat de excluziune socială. Dezvoltarea parteneriatelor locale promovează şi susţine modelul creat în beneficiul comunităţilor rurale şi, mai mult, elaborează şi implementează strategii locale de dezvoltare sustenabilă a comunităţilor rurale, cu focalizare pe îmbunătăţirea situaţiei romilor. Proiectul va fi implementat în trei regiuni ale ţării: Nord-Est, Sud-Est şi Centru.
 2. Rezultate aşteptate
  Ca urmare a implementării proiectului vom avea următoarele rezultate majore:

o15 CCR înfiinţate care să ofere servicii integrate şi să contribuie la dezvoltarea pe termen lung a resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă la nivelul comunităţilor rurale;

o60 de persoane formate din rândul membrilor comunităţilor rurale, inclusiv aparţinând etniei rome, în cadrul unui program de pregătire profesională în domeniile mediere sanitară, asistenţă comunitară, mediere şcolară şi facilitare comunitară;

o75 de planuri individuale de mici afaceri;

ominimum 500 de planuri de dezvoltare personală şi profesională în vederea ocupării, elaborate de către personalul CCR împreună cu beneficiarii de servicii ai CCR;

ominimum 2.000 de beneficiari ai serviciilor oferite de CCR;

oo reţea a CCR care să promoveze, susţină şi dezvolte modelul de bună practică la nivel local/regional/naţional.

Indicatori

oNumărul participanţilor din zonele rurale la programe integrate: 2.000;

oNumărul de participanţi FSE din mediul rural: 2.000;

oNumărul de participanţi FSE – femei: 1.200;

oNumărul de persoane care beneficiază de consiliere/ orientare – sustenabilitate zone rurale: 2.000;

oNumărul participanţilor din zonele rurale: 2.000;

oNumărul participanţilor din zonele rurale, din care: persoane ocupate în agricultura de subzistenţă: 1.000;

oNumărul participanţilor la campanii de informare şi conştientizare: 11.000

oPonderea participanţilor din mediul rural la programe integrate certificaţi: 100%;

oPonderea participanţilor din mediul rural la programe integrate certificaţi dintre care – femei: 60%;

oPonderea participanţilor din zonele rurale certificaţi în cadrul programelor integrate, care au obţinut un loc de muncă: 45 %;

oPonderea persoanelor care, în termen de 6 luni după participarea la programe integrate, urmează o altă formă de pregătire sau şi-au găsit un loc de muncă: 20 %;

oNumărul de participanţi la instruire care şi-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni – sustenabilitate zone rurale: 60;

oNumărul Centrelor Comunitare de Resurse înfiinţate – sustenabilitate zone rurale: 15;

oNumărul de parteneriate semnate cu autorităţile locale din comunităţile ţintă: 15;

oNumărul de planuri de antreprenoriat dezvoltate de membrii comunităţilor rurale: 75;

oNumărul strategiilor de dezvoltare locală în domeniul ocupării dezvoltate: 15;

oNumărul strategiilor de dezvoltare locală în domeniul ocupării dezvoltate – sustenabilitate zone rurale: 15;

oNumărul de Comisii Mixte Locale ca structuri locale formale create – sustenabilitate zone rurale: 15;

oPonderea participanților din zonele rurale certificați în cadrul programelor integrate, care vor dezvolta activități de antreprenoriat: 55%.

Parteneri
Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Ȋmpreună"
Asociaţia Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale „PRO VOCAŢIE"